De Centraal Dialoog (CD) is een lokaal overlegorgaan van werkgevers, vakbonden, locale overheid en Kamer van Koophandel onder het q.q. voorzitterschap van de gezaghebber. Dit met als doel om door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. De CD treedt daarbij niet in de plaats van de eigen (bestuurlijke) verantwoordelijkheden van ieder der partijen alsmede van die van de Rijksoverheid.

Gelet op de staatkundige positie van Bonaire als openbaar lichaam van Nederland, is het ministerie van SZW vaste adviseur van de CD.

De beraadslagingen zijn vertrouwelijk, resultaten daarvan worden in onderling overleg naar buiten gebracht. De CD kan ook formele verklaringen en adviezen uitbrengen.