Centraal Dialoog heeft vragen bij sociaal minimum

Op 1 en 4 juli is de Centraal Dialoog Bonaire weer bijeen gekomen. De aandacht ging dit keer vooral uit naar de voortgangsbrief ‘IJkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland’ die de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 27 juni 2019 naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Reactie op sociaal minimum
Als reactie heeft de Centraal Dialoog een brief naar de Staatssecretaris verstuurd. Hierin wordt onder andere gesproken over de ervaren frustratie over een gebrek aan inzet en consistent beleid tot nu toe. Hierdoor zijn inspanningen en betrokkenheid van het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties onvoldoende tot hun recht gekomen.
De Centraal Dialoog spreekt ook steun uit voor de duidelijke inzet van de Staatssecretarissen van SZW en BZK. Er wordt opnieuw een stap gezet naar een volwaardig sociaal minimum op Bonaire.

Tegelijkertijd heeft de Centraal Dialoog nog wel een aantal kanttekeningen en vragen. Zo stellen zij vast dat er nog wel een groot verschil is tussen wat op Bonaire minimaal nodig is en de ijkpunten die in de brief van de Staatssecretaris zijn vastgesteld. De Centraal Dialoog wil graag van de Staatssecretaris weten op welke termijn de genoemde maatregelen, vooral aan de kostenkant, tot stand zullen komen.

Wettelijk Minimumloon
In de brief verzoekt de Centraal Dialoog ook om alsnog te overleggen over compenserende maatregelen voor de  aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020. Ook in meer algemene zin wordt duidelijkheid gevraagd over de betrokkenheid van de Centraal Dialoog bij belangrijke beleidsvoornemens van het Ministerie. De Staatssecretaris wordt van harte uitgenodigd om binnenkort aan te sluiten bij overleg van de Centraal Dialoog.

Gezamenlijke verklaring
Ook heeft de Centraal Dialoog een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarin afgesproken wordt om in het najaar van 2019 te starten met overleg over een ‘Breed akkoord 2020-2023’. Het doel daarvan is om te komen tot een breed gedragen en consistent sociaaleconomisch beleid voor Bonaire.

De Centraal Dialoog Bonaire heeft inmiddels ook een website, waarop de relevante publicaties terug te vinden zijn. Zie www.centraaldialoogbonaire.com.

Noot voor de redactie: Inhoudelijke informatie over de reactiebrief en gezamenlijke verklaring treft u aangehecht. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Jan-Willem van den Braak (vicevoorzitter CD): jwvandenbraak@planet.nl / +31-6-10003308 of Johan Breure (secretaris CD): JBreure@minszw.nl / +31-6-317553578.

Leave a Comment