Persbericht: Centraal Dialoog: Verleng noodpakket tot december

Maandag 25 mei 2020 

Kralendijk – De Centraal Dialoog van Bonaire heeft samen met die van Sint Eustatius per brief bij de Stuurgroep Caribisch Nederland aangedrongen op een verlenging van het noodpakket tot het einde van het jaar.

Tevens worden voorstellen gedaan het huidige pakket op onderdelen aan te passen en – in navolging van Europees Nederland – uit te breiden. Zo hebben meerdere ministeries in aanvulling op de generieke maatregelen financiële steun toegezegd aan specifieke sectoren zoals cultuur, sport en startups. De beide CD’s verzoeken deze steun ook van toepassing te verklaren voor Caribisch Nederland.

In de brief wordt bovendien een groot aantal suggesties gedaan die bijdragen aan het versnellen van het herstel van de economie, bijvoorbeeld door het wegnemen van bureaucratie bij het afhandelen van aanvragen van ondernemers voor een vestigingsvergunning en het verbeteren van de bereikbaarheid en betaalbare verbindingen in de regio. Tegelijkertijd wordt gepleit voor de invoering van maatregelen die gericht zijn tegen malafide ondernemers. Voorts wordt het belang benadrukt het aanbod van educatie naar een hoger niveau te tillen, al dan niet digitaal.

De Centraal Dialoog is het overlegplatform van werkgevers, vakbonden, de Kamer van Koophandel en de lokale overheid die in zijn huidige vorm in november 2018 van start is gegaan. In oktober 2019 werd met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark een samenwerkingsverklaring getekend. Begin dit jaar is een gemeenschappelijk beleidskader (‘Een stralende toekomst’) voor de periode 2020-2023 vastgesteld.

Na het uitbreken van de coronacrisis zijn twee werkgroepen geformeerd. De eerste bekijkt of de getroffen steunmaatregelen effectief zijn en eventueel moeten worden bijgestuurd. Deze werkgroep heeft de input geleverd voor de brief die afgelopen week naar de Stuurgroep Caribisch Nederland is gestuurd. De tweede werkgroep werkt aan een scenario om het sociaal-maatschappelijk en economisch herstel van Bonaire te stimuleren zodra de grenzen van het eiland heropend kunnen worden.

De Stuurgroep Caribisch Nederland is een overlegorgaan waarin secretarissen-generaal en/of directeuren-generaal van de betrokken departementen van het Rijk vertegenwoordigd zijn om relevante thema’s te bespreken die Caribisch Nederland en de inzet van departementen aangaan. Voorzitter van de stuurgroep is directeur-generaal Koninkrijksrelaties Henk Brons.

Geef een reactie