Persbericht: Minister Schouten en Centraal Dialoog zetten handtekening onder verklaring om Akkoord van Kralendijk uit te voeren

20 mei 2022

Kralendijk – Op 13 mei ondertekenden minister Schouten en de leden van de Centraal Dialoog Bonaire (CD) een gezamenlijke verklaring om het Akkoord van Kralendijk uit te voeren. Afgesproken werd om samen te werken aan bestaanszekerheid op Bonaire en de ontwikkeling van sociaaleconomisch beleid. De minister zegde toe bij de vorming van beleid de Centraal Dialoog nadrukkelijk te betrekken.

In de Verklaring is afgesproken dat de verschillende partijen een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om het ijkpunt sociaal minimum te realiseren. De minister zal de nodige stappen zetten aan de inkomenskant zodat het ijkpunt sociaal minimum in 2025 gerealiseerd is. De onderstand voor zelfstandig wonenden en paren die zelfstandig wonen en de kinderbijslag worden al per 1 juli 2022 met een eerste stap verhoogd. Verder wordt de dubbele kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte én een werkloosheidsvoorziening ingevoerd. Er komt structureel 1 miljoen euro om de arbeidsmarkt te versterken. Daarnaast komt er voor de komende jaren geld beschikbaar om te bevorderen dat ook mensen met een beperking op de arbeidsmarkt kunnen participeren.

Om deze afspraken te realiseren komt er een jaarlijks voortgangsgesprek met de minister over de uitvoering van het Akkoord van Kralendijk. Gedurende het jaar zal contact zijn tussen de CD en de ambtenaren van SZW. De minister zal zich inspannen om ook de andere departementen hierbij te betrekken.

De CD bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers, vakbonden, Kamer van Koophandel en het Openbaar Lichaam. Als overlegorgaan bespreekt de CD sociale en economische vraagstukken. In april 2021 bereikte de CD het ‘Akkoord van Kralendijk’. Dit Akkoord is een breed Akkoord met afspraken over minimumuitkeringen, minimumloon, kinderbijslag, WW en kostenverlaging voor burgers en bedrijven. Vervolgens is in december 2021 in het Regeerakkoord het Akkoord van Kralendijk genoemd als uitgangspunt voor de bestrijding van armoede op Bonaire.

De CD is positief over de gesprekken en de uitkomsten hiervan en over de inzet van de minister om concrete maatregelen te nemen om het Akkoord van Kralendijk uit te voeren. De CD is daarnaast blij dat hiermee een grote stap is gezet om het Akkoord van Kralendijk daadwerkelijk uit te voeren.

De verklaring werd ondertekend door: Minister Schouten (SZW), gezaghebber Rijna (voorzitter CD), dhr. Stegers (vice-voorzitter CD), gedeputeerde Den Heyer, gedeputeerde Thielman, dhr. Carillo (Business Federation Bonaire), mw. Abrahams (Usibo) en dhr. Aarts (Kamer van Koophandel)


De Centraal Dialoog Bonaire is een lokale overlegtafel waarin deelnemen het openbaar lichaam, vakbonden, vertegenwoordigers van werkgevers en Kamer van Koophandel. Partijen beogen met de Centraal Dialoog door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire.

Inlichtingen: Mervyn Stegers (vice-voorzitter CD), (+599 7866812, mkm.stegers@famstegers.nl)

Leave a Comment