Geschiedenis

Deze foto werd gemaakt in het Marriott Hotel na afloop van de ondertekening van het Protocol voor de Centraal Dialoog op 15 november 2018. V.l.n.r.: Eric Gietman (BONHATA), Muys Cieremans (BHG), Eddy Carillo (BBE), gezaghebber Edison Rijna, Jan-Willem van den Braak (procesbegeleider), Edsel Cecilia (gedeputeerde), Huub Groot (KvK), Nico Rollan (USIBO), Nina den Heyer (KvK)

Ondersteund door de toenmalige staatsecretaris van SZW, werd op 18 juli 2013 een intentieverklaring annex samenwerkingsovereenkomst getekend door werkgevers, vakbonden en het Openbaar Lichaam Bonaire.

Deze dialoog had doorgaans een moeizaam verloop, ondanks een werkbezoek van partijen aan Nederland in 2015, uitmondend in volledige stagnatie sinds eind 2017.  

In hun brief van 28 februari 2018 pleitten BBE, BHG, KvK en USIBO voor de ontwikkeling van een betekenisvol overleg tussen sociale partners en overheid. Ook BONHATA en het OLB waren van mening dat een nieuwe poging moest worden gedaan om de CD tot leven te brengen.

Het ministerie van SZW stelde vervolgens voor om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen. Alle partijen stemden daarmee in,  waarna op 2 juli 2018 Jan-Willem van den Braak (woonachtig in Den Haag, waar hij lange tijd werkzaam was in ‘de polder’) werd benoemd als zodanig. 

In de week van 20 augustus heeft de procesbegeleider uitvoerige gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen alsmede met enkele indirect betrokkenen. Dit telkens samen met Johan Breure, SZW-coördinator Caribisch Nederland, in de rol van secretaris.

Alle gesprekken kenmerkten zich door een constructieve  inzet van de gespreksdeelnemers vanuit het besef dat een goede Centraal Dialoog zeer kan bijdragen aan hun eigen invloed en positie alsmede aan het welzijn van Bonaire, over de tegenstellingen heen. Ook werd algemeen erkend dat de Nederlandse overheid (m.n. SZW) een rol moet hebben in de CD.

De procesbegeleider bracht op 10-10-2018 een rapport uit aan alle partijen met een analyse van de situatie en aanbevelingen voor een herstart van de CD.

Hierover vond op 15-11-2018 een Ronde Tafel plaats met alle partijen in Hotel Marriott Courtyard.

Het overleg mondde uit in gezamenlijke ondertekening van een protocol en reglement voor de Centraal Dialoog, waarna een gezamenlijke persconferentie werd gegeven. De gezaghebber had het daarbij over het ‘Zoutpanakkoord’.

Tevens werd besloten dat de procesbegeleider gedurende een beperkte periode zal optreden als vice-voorzitter van de Centraal Dialoog.

De CD heeft inmiddels over 2019 en 2020 jaarverslagen vastgesteld.

Per 5 maart 2021 is Jan-Willem van den Braak als vice-voorzitter opgevolgd door Mervyn Stegers alsmede Johan Breure door Marga Buys-Trimp als secretaris. Beiden zijn door de CD benoemd voor twee jaar, derhalve tot 5 maart 2023.