Protocol en Reglement

In het Protocol spreken partijen uit dat zij ‘een gezamenlijke opdracht hebben om bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire, dat in het Caribisch gebied een toonaangevende positie kan innemen. Zij achten in dit licht een start van een vernieuwde Centraal Dialoog op korte termijn van wezenlijk belang….Zij willen zich inspannen om consensus te bereiken over thema’s waarover zij in dialoog treden, op basis van wederzijds respect en integriteit, waarbij het belang van Bonaire (algemeen belang) voorop staat.’

In art. 2 van het Reglement wordt het karakter en doel van de Centraal Dialoog als volgt omschreven:

Artikel 2: karakter

  1. De CD is een orgaan van overleg tussen lokale overheid, sociale partners en Kamer van Koophandel met als doel om door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire.
    Over de inhoud van geagendeerde onderwerpen wordt niet gestemd. Hij kan in dit verband ook ongevraagd advies uitbrengen aan overheden.
  2. De CD zal daarnaast advies uitbrengen aan de Rijksoverheid, indien hem dit gevraagd wordt. Ook daarbij wordt gestreefd naar consensus. Bij verdeeldheid wordt, zo nodig per onderdeel, het advies van partijen alsmede de vice-voorzitter weergegeven.
  3. De CD kan niet in de plaats treden van de eigen (bestuurlijke) verantwoordelijkheden van ieder der partijen of van de Rijksoverheid.
  4. De beraadslagingen in de CD zijn vertrouwelijk. Resultaten daarvan worden in onderling overleg naar buiten gebracht.

[1] Zie ook gezamenlijke Verklaring CD en OLB over afstemming advisering aan Rijksoverheid d.d. 4 juli 2019.

Klik hier voor het integraal protocol.

Klik hier voor het reglement.